Allegro PSpice System

Allegro PSpice System

Dokonca ani skúsení vývojári elektroniky nedokážu predvídať správanie elektrických obvodov. Preto sa obvody alebo iba kritické časti obvodu analyzujú buď fyzicky skonštruovanými prototypmi a následnými meraniami alebo simuláciami obvodov. Trend je tu jednoznačne smerom k prakticky simulovanému meraniu, pretože vývojové cykly sa skracujú a skracujú a simulácie sa dajú veľmi rýchlo použiť na vyhlásenie, ktoré koreluje s meraniami. Po celom svete je PSpice už roky referenčným simulátorom a väčšina výrobcov komponentov ponúka simulačné modely PSpice na internete.

Na základe schémy zapojenia zostavenej pre usporiadanie DPS sa môže spustiť simulácia. Ak je to potrebné, užívateľ vloží do schémy zapojenia zdroj prúdu alebo definovaný stimul a meracie body. Tento postup je podobný ako pri fyzickom nastavení s funkčným generátorom a osciloskopom.

PSpice Simulation Circuit Analysis

Analyze and verify your analog and mixed-signal electrical circuits with the advanced PSpice simulation tools in OrCAD.

Validate Your Circuit Automatically Without Manually Plotting Graphs

Validate Your Circuit Automatically Without Manually Plotting Graphs

Virtually create and test designs before developing hardware, saving you time, money and materials.

Co-Simulate Mechanical and Electrical Systems

Co-Simulate Mechanical and Electrical Systems

The seamless bi-directional integration between MathWorks MATLAB / Simulink and PSpice lets you easily simulate electrical circuits and mechanical, hydraulic, thermal blocks in one unified environment.

Vlastnosti produktu

Systém Allegro PSpice obsahuje všetky funkcie softvéru PSpice A/D a PSpice Designer, ale bez schematického programu OrCAD Capture. Okrem toho má nasledujúce vlastnosti:

Sensitivity Analyse
Zobrazenie citlivých komponentov

Sensitivity Analyse

V tomto simulačnom variante sa počíta citlivosť všetkých komponentov obvodu. Citlivosť označuje relatívny vplyv každého komponentu na jednu alebo viac cieľových funkcií obvodu, ako je napr. maximálny výkon, šírka pásma, stredová frekvencia atď. Na vyhodnotenie je k dispozícii grafické zobrazenie. Ukazuje vplyv na vybranú cieľovú funkciu kritických komponentov s ohľadom na toleranciu komponentov. To vám umožňuje zvoliť nekritické komponenty s väčšími toleranciami, zatiaľ čo komponenty, v ktorých malé zmeny hodnoty majú hlavný vplyv na cieľové funkcie, sú špecificky špecifikované s pevnými toleranciami. To znižuje náklady v necitlivých bodoch. Vypočítajú sa aj výsledky najhoršieho prípadu pre každú špecifikáciu.

Advanced Monte Carlo
Optimalizácia parametrov komponentov

Optimizer

Funkcia optimalizátora môže nezávisle dimenzovať komponenty na základe daného obvodu (netlist) tak, aby sa cieľová funkcia dosiahla čo najpresnejšie. Na základe definovanej objektívnej funkcie optimalizačná funkcia nielen počíta teoreticky optimálne hodnoty komponentov, napr. R1 = 57,34 ohmov a R2 = 14,29 ohmov a ß = 129. Je tiež možné určiť konkrétne série komponentov, z ktorých sa hodnoty môžu vybrať ako možné cieľové výsledky. Napríklad pri sérii E24 by optimalizačná simulácia vybrala hodnoty R1 = 56 ohmov a R2 = 22 ohmov ako kombináciu komponentov pre optimálnu cieľovú funkciu.

Parametric Plot
Krivky rôznych nastavení parametrov

Parametric Plot

Parametrický graf zametá naraz viac hodnôt vo vnorenej štruktúre. Keď sa rozhodne, ako sa musia meniť rôzne parametre (napríklad zdroj napätia od 0 voltov do 10 voltov s veľkosťou kroku 1 volt, a od 1 pF do 10 pF v krokoch 0,1 p a rezistor od 1 k do 1 megaparametrického logaritmu nastavenie), nástroj vypočíta výsledky pre každú špecifikáciu a každú kombináciu možných parametrov. Po dokončení môžete rýchlo vykresliť toľko kriviek, koľko chcete analyzovať správanie obvodu. Je možné dimenzovať hodnoty pre špecifikácie, ako je doba nábehu, prekročenie, výkon, šírka pásma atď.

Global Tolerances
Globálne tolerancie pre všetky modely

Globálne tolerancie

PSpice Advanced Analysis podporuje priradenie globálnych tolerancií v modeloch PSpice. V obvode PSpice s voľne dostupnými modelmi PSpice môžu byť parametre pre výrobné tolerancie špecifikované centrálne v softvéri. Pri simulácii Monte Carlo už nie je možné simulovať správanie obvodu pri presných hodnotách rezistorov (napr. 10 ohmov), ale je možné vykonať kombinácie komponentov s toleranciami ± 5% pre všetky odpory bez toho, aby boli potrebné simulačné modely. , Tolerancie môžu byť stanovené globálne pre odpory, kondenzátory, induktory, zdroje napätia a prúdu. Je však tiež možné nastaviť špecifické tolerancie pre jednotlivé komponenty v softvéri, napríklad D1 1N4148 a subobvody.

DMI (Device Model Interface)
DMI (Device Model Interface)

Device Model Interface

PSpice používa rozhranie DMI (Device Model Interface) na simuláciu zložitých častí obvodu ako virtuálnych prototypov. Na tento účel sú časti obvodov s programovacími jazykmi, ako sú C / C ++, SystemC alebo Verilog-A, opísané na rôznych úrovniach abstrakcie a programový kód v PSpice je integrovaný prostredníctvom rozhrania Device Model Interface. Možné aplikácie zahŕňajú digitálne napájanie (SMPS), FIR alebo šumový filter alebo dokonca hardvér v slučke (HIL). Podrobnosti sú opísané v aplikačná poznámka.

Advanced Monte Carlo
Pravdepodobnosť zlyhania je mimo špecifikácie

Advanced Monte Carlo

Pri analýze Monte Carlo sa tolerancia komponentov mení pomocou guassiánu, rovnomerného alebo samostatne definovaného rozdelenia. Výsledkom je graf hustoty pravdepodobnosti, kde sa tolerancie pre každú zložku líšia v každej iterácii na výpočet hodnoty každej špecifikácie. Takže je možné určiť rôzne účinky na cieľové funkcie. Pomocou tejto analýzy je možné urobiť vyhlásenie o tom, aký vysoký je výťažok, t. E. koľko výrobkov by zlyhalo pri zabezpečovaní kvality. Grafické znázornenia môžu byť použité na detekciu slabých miest a vývojár môže špecificky plánovať kvalitu a zvyšovať komponenty meniace výnos s tesnými toleranciami alebo úplne prepracovať obvod. Analýza Monte Carlo by sa mala používať spolu s procesom analýzy citlivosti.

PSpice Referenzschaltungen und Beispiele

Nachfolgend sehen Sie eine Auswahl elektronischer Grundschaltungen. Es gibt jeweils einen Link zu einem Video-Tutorial, in dem das Verhalten dieser Schaltung erklärt wird. Die Schaltung ist für die Simulation in PSpice aufbereitet und kann kostenlos als ZIP-Datei heruntergeladen werden. Sie können die Ergebnisse der Simulation leicht reproduzieren und Komponenten und Einstellungen austauschen, um die Schaltung für Ihre eigene Ausbildung besser zu verstehen.

Kondensator-Schaltungen

Phasenverschiebung
3:19

Phasenverschiebung

Dieses Video zeigt, wie es zu einer Phasen Verschiebung an einem Kondensator kommt.

Schaltung
Kondensatoraufladung
2:05

Kondensatoraufladung

Dieses Video erläutert das Aufladen eines Kondensators.

Schaltung
Kondensatorentladung
1:39

Kondensatorentladung

Im Video wird die Entladung eines Kondensators erklärt.

Schaltung
Hochsetzsteller
3:55

Hochsetzsteller

Das Video zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Hochsetzstellers.

Schaltung

Dioden-Schaltungen

Diodenkennlinie
2:49

Diodenkennlinie

In diesem Video wird gezeigt, wie eine Diodenkennlinie aufgenommen wird.

Schaltung
Vorwiderstand an einer Diode
2:31

Vorwiderstand an einer Diode

Dieses Video erläutert, wie der Vorwiderstand einer Diode bestimmt werden kann.

Schaltung
Freilaufdiode
5:00

Freilaufdiode

Dieses Video erklärt die Funktion einer Freilaufdiode beim Schalten induktiver Lasten.

Schaltung
Reihenstabilisierung
3:04

Reihenstabilisierung mit Z Diode

In diesem Video wird eine Reihenstabilisierung mit einer Zehner Diode simuliert.

Schaltung
Stromregelung LED
2:52

Stromregelung LED

Mit Werten aus Datenblätten können in PSpice Modelle für LEDs erstellt werden.

Schaltung

Transistor-Schaltungen

Impedanzwandler
4:09

Impedanzwandler

In Video wird erklärt, wie ein Transistor als Impedanzwandler eingesetzt werden kann.

Schaltung
Emitterschaltung
2:33

Emitterschaltung

Die Basisschaltung eines Transistors in Emitterschaltung wird in diesem Video erklärt.

Schaltung
Stromspiegel
3:01

Stromspiegel

Die Basisschaltung für einen Stromspiegel wird hier simuliert und erklärt.

Schaltung
Bipolarer Transistor als Schalter
3:25

Bipolarer Transistor als Schalter

Es wird die Funktionsweise eines bipolaren Transistors als Schalter erklärt.

Schaltung
Induktive Lasten
4:59

Induktive Lasten

Dieses Video erläutert die Funktion einer Freilaufdiode beim Schalten induktiver Lasten.

Schaltung
Schalten kapazitiver Lasten
3:53

Kapazitive Lasten

Das Video erklärt das elektrische Verhalten beim Schalten von kapazitiven Lasten.

Schaltung
Open Collector
6:18

Open Collector

Das Video beschreibt die Funktionsweise eines Open Collector Ausgangs.

Schaltung
Differenzverstärker
5:30

Differenzverstärker

Dieses Video beschreibt die Funktionsweise eines Differenzverstärkers.

Schaltung
Mehrstufiger Verstärker
7:52

Mehrstufiger Verstärker

Dieses Video zeigt die Funktionsweise und Dimensionierung eines mehrstufigen Verstärkers.

Schaltung
Frequenzmultiplizierer
4:58

Frequenzmultiplizierer

Das Video beschreibt die Funktion und Dimensionierung eines Frequenzmultiplizierers.

Schaltung

FET-Transistor-Schaltungen

N-Kanal J-FET
3:36

N-Kanal J-FET

Dieses Video erklärt die Funktion eines J-FET Feldeffekt Transistors.

Schaltung
N-Kanal J-FET Verstärker
6:01

N-Kanal J-FET Verstärker

Dieses Video zeigt die Funktion eines N-Kanal J-Feldeffekt Transistors als Verstärker.

Schaltung
P-Kanal J-FET
3:40

P-Kanal J-FET

Das Video erklärt die Funktionsweise eines P-Kanal J-FET Feldeffekt Transistors.

Schaltung

Thyristoren-Schaltungen

Thyristor als Schalter
3:16

Thyristor als Schalter

Dieses Video zeigt, wie ein Thyristor als Schalter funktioniert.

Schaltung
Einfacher Sägezahngenerator
3:09

Sägezahngenerator

Das Video erläutert die Grundschaltung eines einfachen Sägezahngenerators.

Schaltung

IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor)

IGBT als Schalter
2:38

IGBT als Schalter

Das Video erklärt die elektronische Grundschaltung eines IGBT als Schalter.

Schaltung

Triac (Triode for Alternating Current)

Phasenanschnittsteuerung
5:40

Phasenanschnittsteuerung

Anhand einer PSpice Schaltung wird im Video eine Phasenanschnittsteuerung erklärt.

Schaltung

Operationsverstärker (OPV)

Invertierender Operationsverstärker
3:59

Invertierender Verstärker

Das Video zeigt Aufbau und Funktionsweise des invertierenden Operationsverstärkers.

Schaltung
Nicht-Invertierender Verstärker
3:23

Nicht-Invertierender Verstärker

Das Video erklärt die Grundschaltung eines OPV als nicht invertierender Verstärker.

Schaltung
Invertierender Addierer
2:55

Invertierender Addierer

Das Video zeigt die Funktion eines Operationsverstärker als invertierender Addierer.

Schaltung
Nicht-Invertierender Addierer
2:56

Nicht-Invertierender Addierer

Dieses Video erläutert, wie ein OPV als nicht invertierender Addierer arbeitet.

Schaltung
Operationsverstärker als Integrierer
3:39

Integrierer

Das Video beschreibt die Funktion eines Operationsverstärkers als Integrierer.

Schaltung
Operationsverstärker als Differenzierer
3:35

Differenzierer

Im Video wird die Funktion eines Operationsverstärkers als Differenzierer erklärt.

Schaltung
Schmitt Trigger
4:46

Schmitt-Trigger

Das Video zeigt die Funktionsweise und den Aufbau eines Schmitt-Triggers.

Schaltung
Invertierender Schmitt Trigger
3:58

Invertierender Schmitt-Trigger

In diesem Video geht es um den invertierenden Schmitt-Trigger.

Schaltung
Digital Analog Wandler
5:14

Digital Analog Wandler (DAW)

Im Video wird die Funktion eines Digital Analog Wandlers simuliert und erklärt.

Schaltung
Integrator mit Reset
4:35

Integrator mit Reset

Dieses Video erklärt einen Integrator mit Reset anhand einer PSpice-Schaltung.

Schaltung

Oszillatoren

RC Oszillator
5:10

RC Oszillator

In diesem Video wird die Funktion eines RC-Oszillators erklärt.

Schaltung
Schwingkreis
2:37

Schwingkreis

Das Video erklärt einen RLC-Schwingkreis mit einer Simulation in PSpice.

Schaltung
Parallelschwingkreis
3:05

Parallelschwingkreis

Dieses Video zeigt die Funktion eines Parallelschwingkreises.

Schaltung
Reihenschwingkreis
2:45

Reihenschwingkreis

In diesem Video wird ein Reihenschwingkreis mit PSpice erklärt.

Schaltung
Hartley Oszillator
4:07

Hartley Oszillator

Das Video zeigt den Aufbau und die Funktionsweise eines Hartley Oszillators.

Schaltung

Filter

Tiefpass
4:48

Tiefpass

Im Video wird die Funktion eines elektronischen Tiefpass-Filters beschrieben.

Schaltung
Passiver Bandpass
3:23

Passiver Bandpass

In diesem Video wird die Funktionsweise eines passiven Bandpasses beschrieben.

Schaltung
Aktiver Bandpass 1. Ordnung
4:01

Aktiver Bandpass 1. Ordnung

Das Video beschreibt die Funktion eines aktiven Bandpass Filters 1. Ordnung.

Schaltung
Bandpass mit Einfachmitkopplung
2:39

Bandpass mit Einfachmitkopplung

Das Video erklärt einen einfachen Bandpassfilter mit Einfachmitkopplung.

Schaltung
Notch Filter (Kerbenfilter)
6:37

Notch Filter (Kerbenfilter)

Die Funktion und Dimensionierung eines Notch Filters wird in diesem Video erklärt.

Schaltung
Tschebyscheff Filter
4:04

Tschebyscheff Filter

In diesem Video wird die Funktion eines Tschebyscheff Filters erklärt.

Schaltung

Motor-Schaltungen

Blindleistungskompensation
2:59

Blindleistungskompensation

Im Video wird die Blindleistungskompensation eines Elektromotors erklärt.

Schaltung
Phasenverschiebung an einem Motor
3:16

Phasenverschiebung Motor

In diesem Video wird die Phasenverschiebung an einem Motor erläutert.

Schaltung

Schaltregler-Regelungstechnik

PID Regler
7:37

PID Regler

In diesem Video wird ein PID Regler in PSpice erklärt.

Schaltung
Switch Harvesting (SSHI)
6:58

Switch Harvesting (SSHI)

In diesem Video wird die Leistungselektronik-Schaltung SSHI erklärt.

Schaltung

Gleichrichter

Delon Schaltung
3:36

Delon

Das Video erklärt die Funktion einer Delon Schaltung.

Schaltung
Villard
4:45

Villard

In diesem Video wird die Funktion der Villard Schaltung erläutert.

Schaltung
Cockcroft Walton
5:50

Cockcroft Walton

In diesem Video wird eine Hochspannungskaskade erklärt.

Schaltung

Drehstrom

Drehstromsystem
3:29

Drehstromsystem

Dieses Video beschreibt, wie ein Drehstromsystem in PSpice aufgesetzt wird.

Schaltung
Dreieckschaltung
4:25

Dreieckschaltung

In diesem Video wird eine Dreieckschaltung im Drehstromsystem erklärt.

Schaltung
Sternschaltung
3:22

Sternschaltung

Das Video erläutert die Funktion einer Sternschaltung mit symmetrischer Last.

Schaltung
Sternpunktverschiebung
3:16

Sternpunktverschiebung

In diesem Video wird die Verschiebung eines Sternpunkts simuliert und erklärt.

Schaltung
Leistung bei symmetrischer Last
3:13

Leistung symmetrischer Last

Das Prinzip von Leistung bei symmetrischer Last wird simuliert.

Schaltung
Mittelpunkt Dreipuls
2:31

Mittelpunkt Dreipuls

Das Video zeigt die Simulation einer Dreipuls Mittelpunktschaltung mit PSpice.

Schaltung

Product Feature Comparison for PSpice

    PSpice A/D PSpice Designer PSpice Designer Plus Allegro PSpice System OrCAD PCB Designer Professional with PSpice
Analog circuit simulation
Digital circuit elements
OrCAD Capture - -
OrCAD Capture CIS - - - -
Smoke Analysis -
Systems Option - - -
Advanced Analysis - - -
Matlab Simulink co-simulation - - -
DMI Device Model Interface - - -
This table is for information only. For details consult the official datasheets from Cadence.